מודם פקס חיצוני Fax Modem External USB USRobotics USR805637

מתוך 5מוצר
Perfect for creating a Telephone Answering Device (TAD)
DTMF / Tone Generation and Reporting
Configurable 8 or 16 bit voice compression
7200, 8000, and 11025 sampling rates
 
 
Fast Connect (V.22) allows 1200 bps connections without error control in about 3 seconds, making this modem ideal for POS and ATM transactions that require lightning fast connections.
Quick Connect (V.92) reduces the time it takes to establish your dial-up Internet connection.
V.92 lets you send attachments up to 50% faster.
  • מודם פקס חיצוני Fax Modem External USB USRobotics USR805637
STGמוציאים
תוצאות
מהאינטרנט
שיווק באינטרנט
© 2024 כל הזכויות שמורות לאזר אלקרוניקס בע"מ | טל: 09-7444090 054-8824561 | פקס: 09-7444076 | הנגר 8 , אזור התעשייה נווה-נאמן ב' , הוד-השרון